Статут Організації

ЗАРЕЄСТРОВАНО
Київським міським управлінням юстиції 26 квітня 2006 р.
реєстраційний № 0078-2006Г.О.
Начальник управління Д.М.Сокуренко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами громадської організації „ЛІГА ЗАХИСТУ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ"
протокол №1 від "10" квітня 2006 р.
Президент Костилєв В.Б.


СТАТУТ
громадської організації
"ЛІГА ЗАХИСТУ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ"

 

1. Правовий статус
1.1 Громадська організація " ЛІГА ЗАХИСТУ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ", надалі - Організація, є добровільним громадським формуванням, яке створено на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Організація створюється й діє на основі чинного законодавства України, цього Статуту.

1.2 Організація не передбачає отримання прибутків від своєї діяльності.

1.3. Організація набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації та, як юридична особа, має самостійний баланс, набуває та відчужує майнові та немайнові права, користується власними рахунками в банках, має печатку зі своїм найменуванням, належним чином зареєстровану символіку.

1.4. Організація має відокремлене майно.

1.5. Організація наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю. Організація набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту. Організація має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати й реалізувати майнові й немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському або в третейському суді.

1.6. Організація має право представляти й захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних і громадських органах.

1.7. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном, на яке, згідно чинного законодавства, може бути звернуте стягнення.

1.8. Держава не відповідає за зобов'язаннями Організації, а Організація не відповідає за зобов'язаннями держави.

1.9. Організація не відповідає за особистими зобов'язаннями своїх членів, а члени Організації - за зобов'язаннями Організації.

1.10. Організація має повну самостійність у питаннях визначення форм управління, прийняття рішень.

1.11. Організація поширює свою діяльність на територію м. Києва, має місцевий статус.

1.12. Юридична адреса Організації: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, б. 4-а

1.13. Повна назва Організації: "ЛІГА ЗАХИСТУ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ". Скорочена назва: "ЛЗГП".

2. Мета, завдання та форми діяльності Організації.
2.1. Метою Організації є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів.

2.2. Завданнями Організація є:
- всебічне сприяння розбудові правового громадянського суспільства;
- сприяння вільному і всебічному розвитку особистості;
- сприяння правовому, соціальному захисту життя і здоров'я громадян від протиправних посягань;
- сприяння пропаганді і поширенню права на вільне вираження своїх поглядів і переконань;
- сприяння розвитку соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм;
- сприяння поширенню інформації про стан довкілля, якість медикаментів, харчових продуктів, предметів побуту та інш.;
- сприяння діяльності, що спрямована на відновлення, корекцію чи компенсацію порушень здоров'я осіб, які перенесли захворювання;
- сприяння організації і проведення соціологічних досліджень, опитувань, тестувань;
- сприяння налагоджуванню контактів з іноземними та вітчизняними зацікавленими закладами й установами;
- сприяння залученню психологів, реабілітологів, лікарів, юристів та інших фахівців для надання професійної допомоги членам Організації;
- сприяння наданню інформаційно-консультативної допомоги членам Організації.

2.3. Для досягнення своєї мети та завдань Організація у встановленому порядку здійснює свою діяльність у наступних формах:
- виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права; представляє і захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
- бере участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
- збирає добровільні внески, пожертвування для виконання статутних завдань; проводить для своїх членів збори, семінари, зустрічі, конкурси з питань, що становлять коло інтересів Організації;
- взаємодіє з іншими громадськими організаціями, підприємствами, органами державної влади та управління;
- здійснює зв'язки із відповідними закордонними Організаціями, одержує від органів державної влади й управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об'єднання громадян, надає допомогу в їх створенні;
- вносить пропозиції до органів влади й управління; розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі; засновує засоби масової інформації;
- здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, засновує підприємства у встановленому порядку.

3. Членство в Організації.
3.1 Членами Організації є особи, які досягли 18 років (індивідуальні члени) та члени трудових колективів інших підприємств, установ (колективні члени). Умовою членства в Організації є прийняття положень цього Статуту та участь у діяльності Організації.

3.2 Членство в Організації є добровільним.

3.3 Прийом в Організацію здійснює його виконавчий орган - Президія Організації на підставі письмової заяви індивідуального члена або протоколу рішення колективного члена. Рішення про вступ до Організації нового члена є прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх на засіданні членів Президії. Відмова у прийомі в Організацію може мати місце тільки на підставах, передбачених чинним законодавством України.

3.4 Прийом у члени Організації здійснюється за умови:
- визнання положень Статуту Організації;
- визнання мети й завдань Організації;
- сплати вступного внеску.

3.5 Членство в Організації не є фіксованим.

3.6 Розмір та порядок внесення вступних та членських внесків встановлюється і змінюється Загальними зборами членів Організації, які мають право зменшити їх розмір чи повністю звільнити від їх сплати.

3.7 Вихід (виключення) з Організації здійснюється за письмовою заявою індивідуальних членів, протоколу рішення колективних членів (власне бажання), несплати членських внесків більш, як за шість місяців, або за порушення Статуту, морально-етичних норм, за допущення правопорушень, не сумісних із членством у ньому (примусове виключення). Рішення про виключення з членів Організації приймається Президією Організації простою більшістю голосів членів Президії. Воно може бути оскаржене на Загальних зборах членів Організації. Рішення Загальних зборів є остаточним.

4. Права та обов'язки членів Організації.
4.1. Члени Організації мають право:
- брати участь в обговоренні й прийнятті рішень з усіх питань її діяльності;
- обирати й бути обраними в її органи управління;
- виносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань статутної діяльності;
- отримувати інформацію про діяльність Організації, її органів управління;
- особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях органів управління, якщо питання, що розглядаються стосуються його особисто;
- бути членом інших громадських Організації, мета й діяльність яких не суперечить статутним цілям Організації;
- користуватися послугами Організації й звертатися в усі її органи за захистом своїх прав і законних інтересів;
- вносити добровільні внески в Організацію;
- вільно вийти з Організації.

4.2. Члени Організації зобов'язані:
- виконувати положення Статуту й рішення органів управління Організації, прийняті в межах їх компетенції;
- брати участь у діяльності Організації у міру своїх можливостей, а в разі обрання до органів управління - виконувати покладені на них обов'язки;
- вільно обговорювати на Загальних зборах, засіданнях органів управління, засобах масової інформації діяльність Організації;
- сплачувати вступний та членські внески;
- повідомляти про вихід з Організації за 20 днів до виходу;
- дотримуватися норм моралі, поважати права й інтереси інших членів Організації.

5. Органи управління Організацією.
5.1 Вищим органом управління Організації є Загальні збори її членів, які скликаються один раз на три роки. У Загальних зборах мають право приймати участь всі члени Організації або їх представники. Повноваження представника досвідчувається згідно чинного законодавства. Представник члена Організації може бути постійним, або призначеним на певний строк. Член Організації має право в будь якій час замінити свого представника у Загальних зборах повідомивши про це Голову зборів.
Збори визначаються правомочними, якщо в них приймають участь не менш як 3Л членів Організації.
Рішення на зборах приймаються відкритим голосуванням членів Організації. Загальні збори мають право окремі питання вирішувати таємним голосуванням. Рішення про проведення таємного голосування приймається простою більшістю голосів присутніх на Зборах.

5.2 До виключної компетенції Загальних зборів входить прийняття рішень із наступних питань:
5.2.1. затвердження Статуту Організації;
5.2.2. внесення змін і доповнень до Статуту Організації;
5.2.3. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації;
5.2.4. затвердження символіки Організації;
5.2.5. затвердження правил внутрішнього регулювання діяльності Організації;
5.2.6. встановлення граничних розмірів вступних та членських внесків, звільнення від них;
5.2.7. визначення основних напрямків діяльності Організації;
5.2.8. реалізація права власності;
5.2.9. обрання Наглядової ради. Президії, Президента й відкликання членів цих органів;
5.2.10. розгляд рішення Президії за скаргою члена у зв'язку з виключенням з Організації;
5.2.11. затвердження звітів Наглядової ради, Президії, Президента Організації; затвердження рішення Президії про утворення установ, організацій та підприємств;
5.2.12. відчуження майна Організації, що становить 50 і більше відсотків майна Організації;
5.2.13. делегування прав по управлінню майном та іншими активами Організації виконавчому органу;
5.2.14. прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної, майнової та іншої відповідальності членів виконавчого органу;
5.2.15. розгляд інших питань, що виникають у зв'язку з діяльністю Організації.
Рішення з питань п.п. 5.2.1., 5.2.2, 5.2.3. та 5.2.12 приймаються більшістю не менш як 3/4 голосів членів Організації, з решти питань - простою більшістю голосів від числа присутніх членів. Кожен член Організації має один голос.
Загальні збори мають право передати в компетенцію Президії Організації будь-яке зі своїх повноважень, за винятком тих, які зазначені в цій статті.
Роботою Загальних Зборів керує Голова зборів, якій обирається з числа членів Організації строком на 3 роки. Голова зборів організує ведення протоколу Зборів та книги протоколів. Протокол Загальних зборів підписується Головою зборів та секретарем зборів. Книга протоколів Загальних зборів повинна бути представлена члену Організації для ознайомлення за його вимогою.

5.3. Чергові Загальні збори скликаються не рідше одного разу на три роки. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою, Президією або Президентом для вирішення термінових питань, що виникають у процесі діяльності Організації, але виходять за межі компетенції Президії або Президента, а також на вимогу не менш ніж 1/3 членів Організації у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Організації або знаходження зловживань із боку посадових осіб Організації.
Про проведення Загальних зборів члени Організації повідомляються персонально рекомендованим листом або по факсу не менш як за ЗО днів до початку зборів. В повідомленні повинно бути вказано час та місце проведення зборів, порядок денний. Не пізніше як за 15 днів до скликання Загальних зборів членам Організації повинна бути надана можливість, ознайомитись з документами, які внесені до порядку денного зборів.

5.4. З числа членів Організації створюється Наглядова Рада. Наглядова Рада є контролюючим органом , який контролює й регулює діяльність Організації. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами та може змінюватися відповідно кількісного складу членів Організації.

5.5. Наглядова Рада здійснює перевірку статутної діяльності Організації, а також діяльності Президії та Президента, здійснює контроль за виконанням рішень Загальних Зборів.
Перевірки діяльності виконавчих органів Організації Наглядовою Радою здійснюються за дорученням Загальних зборів Організації або з власної ініціативи.

5.6. Члени Наглядової Ради обираються відкритим голосуванням на Загальних зборах членів терміном на 3 роки. Члени Президії або Президент не можуть бути членами Наглядової Ради.

5.7. Наглядова Рада розглядає та вирішує питання діяльності Організації на своїх засіданнях. Керує роботою Наглядової Ради її голова, який обирається з числа членів Наглядової Ради. Термін проведення засідань Наглядової Ради визначається самою Наглядовою Радою, але не може бути рідше ніж 1 раз на рік. Про проведення чергового засідання Наглядової Ради, порядок денний, дату проведення засідання члени Наглядової Ради повідомляються персонально головою Наглядової Ради не пізніше як за 5 днів до засідання. Засідання Наглядової Ради вважається правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менш ніж половина її членів. Рішення Наглядовою Радою приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні.

5.8. До компетенції Наглядової Ради відносяться будь-які питання, що не включені до компетенції Загальних зборів, у тому числі:
5.8.1. попередній розгляд річних звітів і балансів та висновків по ним;
5.8.2. проведення перевірок статутної діяльності Організації;
5.8.3. здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів, Президії, Президента;
5.8.4. контроль за станом майна Організації;
5.8.5. здійснення інших дій, пов'язаних з управлінням Організацією та контролем за діяльністю її органів управління.

5.9. Виконавчим органом Організації є Президія. Члени Президії обираються відкритим голосуванням на Загальних зборах Організації строком на три роки. Кількісний склад Президії визначається Загальними зборами та може змінюватися відповідно кількісного складу членів Організації.

5.10. Президія розглядає та вирішує питання діяльності Організації на своїх засіданнях. Термін проведення засідань визначається самою Президією, але не може бути рідше ніж 2 рази на рік. Про проведення чергового засідання Президії, порядок денний, дату проведення засідання його члени повідомляються персонально Президентом не пізніше як за 10 днів до засідання. Засідання Президії вважаються правомочними, якщо в його роботі беруть участь не менш як половина його членів. Рішення Президії приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на засіданні.

5.11. До компетенції Президії відносяться:
- прийом та виключення нових членів до/з Організації;
- визначення штатної структури Організації:
- визначення порядку внесення вступних та членських внесків у межах затверджених Загальними зборами граничних розмірів;
- розгляд питань про використання ресурсів Організації, затвердження річного фінансового звіту, контролювання плану його виконання, прибуткового й видаткового кошторису, затвердження Положення про персонал Організації.
- створення, реорганізація й ліквідація госпрозрахункових організацій зі статусом юридичних осіб, а також заснування підприємств у порядку, передбаченому чинним законодавством України, затвердження їх статутів та положень;
- інші питання поточної діяльності Організації.

5.12. Очолює Президії Президент. Президенте вищою посадовою особою Організації, представляє її інтереси в органах виконавчої влади, громадських об'єднаннях, міжнародних і зарубіжних організаціях, в відношеннях із юридичними й фізичними особами. У своїй діяльності Президент керується цим Статутом, рішенням Загальних зборів, Наглядової Ради, Президії та чинним законодавством України.

5.13. Президент підконтрольний та підзвітний Загальним зборам та Наглядовій Раді.

5.14. Президент здійснює керівництво поточною діяльністю Організації. Загальні збори та Президія можуть прийняти рішення про делегування Президенту частини своїх повноважень.
Президент не має права приймати рішення, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

5.15. Президент обирається з числа членів Організації на загальних зборах відкритим голосуванням строком на три роки.

5.16. Президент без довіреності діє від імені Організації з усіх питань, віднесених до його компетенції. Президент відповідно до своєї компетенції:
- здійснює оперативне керівництво діяльністю Організації; затверджує поточні плани діяльності Організації та заходи, які потрібні для їх виконання; забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Загальних зборів, Наглядової Ради, Президії;
- без довіреності діє від імені Організації, представляючи її інтереси в усіх установах, підприємствах організаціях на території України та за її межами;
- керує діяльністю Організації у межах, визначених Загальними зборами та чинним законодавством;
- визначає основні напрямки використання майна та коштів Організації; розпоряджається майном Організації, включаючи грошові та майнові цінності;
- відкриває та закриває рахунки в банківських установах; має право першого підпису на банківських та цивільно-правових документах;
- підписує договори, угоди, контракти;
- надає на розгляд інших органів управління річні звіти й баланс Організації;
- приймає розпорядження і видає накази по питанням діяльності Організації у межах своєї компетенції;
- затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Організації, визначає організаційну структуру, затверджує штатний розклад Організації;
- розподіляє обов'язки між членами Президії;
- приймає на роботу та звільняє штатних працівників Організації;
- приймає рішення про заохочення й притягнення до дисциплінарної відповідальності штатних працівників Організації (апарату);
- має право ініціювати скликання позачергових Загальних зборів;
- головує на засіданнях Президії, координує його роботу;
- представляє Організацію в суді, господарському суді, державних та громадських органах;
- видає довіреності від імені Організації;
- призупиняє введення в дію рішень Президії, якщо вони суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту до розгляду цих рішень на загальних зборах;
- затверджує зразки печаток, штампів, бланків Організації;
- учиняє інші дії, необхідні для досягнення мети діяльності Організації.

5.17. Організація має своїх штатних працівників (апарат). На них поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення й соціальне страхування.

6. Майно, кошти Організації, майнові права.
6.1. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

6.2. Джерелами надходження коштів та іншого майна Організації є:
- майно та кошти, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; - кошти, які набути від вступних та членських внесків;
- відрахувань від господарської та іншої комерційної діяльності створених організацією госпрозрахункових підприємств;
- дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі міжнародної гуманітарної чи технічної допомоги, що . надаються Організації згідно чинного законодавства.

6.3. Кошти та інше майно Організації не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання статутних завдань, або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

6.4. З метою виконання Статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

6.5. Організація може мати у власності будинки, земельні ділянки, споруди (їх частини), квартири, інвентар та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом.
6.6. Організація має право в установленому порядку купувати, передавати, обмінювати, надавати безкоштовно, рухоме та нерухоме майно, земельні ділянки, обладнання, технічні засоби та інші матеріальні цінності. Кошти та інше майно Організації використовується для виконання Статутних завдань та оплати праці найманих працівників (апарату). Кошти або майно Організації не підлягають розподілу між її членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого її члена, посадових осіб (крім оплати праці посадових осіб та відрахувань на соціальні заходи).

7. Облік та звітність
7.1. Організація, а також створені нею госпрозрахункові установи і організації, ведуть облік результатів діяльності, оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність, реєструється в державних податкових органах та здійснює платежі до бюджету у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

7.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Президента Організації, компетенція якого визначена чинним законодавством, та її головного бухгалтера.

7.3. Організація та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних обліку та звітності.

7.4. Контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків і зборів здійснюють відповідні фінансові органи та органи державної податкової інспекції.

8. Внесення змін і доповнень до Статуту Організації
8.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться на підставі рішення загальних зборів членів Організації. Про зміни, що сталися в статуті, у 5 - денний строк повідомляється державний орган реєстрації відповідно до законодавства.

9. Припинення діяльності Організації
9.1 Діяльність Організації може бути припинена:
- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням суду та господарського суду.

9.2. Припинення діяльності Організації здійснюється у формі реорганізації (злиття, розподілу, приєднання, виділення, перетворення) або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску). Реорганізація Організації тягне перехід прав і обов'язків до її правонаступника. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку. При припиненні діяльності Організації у результаті реорганізації всі документи (управлінські, фінансово-господарські, по особовому складу та ін.) передаються відповідно до встановлених правил правонаступнику.

9.3. Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів (саморозпуск) або суду (примусовий розпуск) - ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія на протязі 5 днів після свого призначення публікує в спеціальних засобах інформації відомості про ліквідацію Організації й терміни задоволення претензій дебіторів та кредиторів.

9.4. З дати призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Організації. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Організації, складає ліквідаційний баланс і представляє його органу, що призначив ліквідаційну комісію.

9.5. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації або зараховані до доходу бюджету.

9.6. Організація втрачає права юридичної особи і вважається такою, що припинила свою діяльність із моменту внесення про це запису до державного реєстру.

10. Інші положення
10.1. Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним, то це не порушує інших його положень. Недійсне положення замінюється іншим, допустимим у правовому відношенні і близьким до заміненого. Зміни і доповнення, які не суперечать законодавству України, можуть бути внесені в Статут за рішенням Загальних зборів. Про зміни, що сталися в статутних документах. Організація повідомляє орган реєстрації у п'ятиденний термін у встановленому законодавством порядку.