Должны ли врачи информировать родителей о возможных негативных последствиях прививок?

Обязан ли врач информировать родителей о возможных негативных последствиях прививок, когда и в каком объёме он должен предоставлять эту информацию?

Да, врач обязан предоставить эту информацию в максимально полном объёме своевременно, т.е. до выполнения прививок:

Цивільний кодекс України:

 • Ст. 302           1.   Фізична  особа  має  право  вільно  збирати,  зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я":

 • Ст.6                 Кожний громадянин України має право на ... достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі  фактори  ризику та їх ступінь;
 • Ст.39         Лікар зобов'язаний пояснити пацієнтові в доступній формі мету запропонованих лікувальних заходів, ... в тому  числі наявності ризику для життя і здоров'я.

Закон України „Про охорону дитинства":

 • Ст.6                 ...держава вживає заходів щодо забезпечення всіх прошарків суспільства,  зокрема  батьків  і дітей,  інформацією  щодо  охорони здоров'я

Закон України „Про інформацію":

 • Ст.5           Основними принципами  інформаційних відносин є: гарантованість права на інформацію,      відкритість, доступність інформації, повнота і точність інформації;
 • Ст.9                 Всі громадяни України мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного  одержання відомостей,  необхідних  їм для реалізації ними  своїх  прав
 • Ст.29               Доступ до відкритої інформації забезпечується шляхом безпосереднього  її  надання   заінтересованим    громадянам      
 • Ст.30         До  конфіденційної  інформації не можуть бути віднесені відомості ... про медичне  обслуговування 

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб":

 • Ст.12         Медичні працівники,  які  проводять  профілактичні  щеплення, зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам,  яким проводиться щеплення,   або   їх   законним   представникам  про  ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.

Повнолітнім   дієздатним   громадянам    профілактичні    щеплення проводяться  після надання об'єктивної інформації про щеплення,  наслідки відмови від  них  та  можливі  поствакцинальні ускладнення. Особам віком  від  п'ятнадцяти  до  вісімнадцяти  років профілактичні  щеплення  проводяться  ...після   надання   об'єктивної  інформації  ...

Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення":

 • Ст.4                 Громадяни мають право на достовірну і своєчасну інформацію про  наявні та можливі  фактори  ризику для здоров'я та їх ступінь.

Конституція України:

 • Ст.50      Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту. Така інформація ніким  не  може  бути засекречена.

Закон України „Про захист прав споживачів":

 • Ст.4           1. Споживачі  під час придбання або використання продукції,  яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на: ... 4) необхідну,  доступну,  достовірну  та  своєчасну інформацію про продукцію
 • Ст.6           Продавець  (виробник,  виконавець)  зобов'язаний  надати інформацію про цю продукцію.
 • Ст.15  1. Споживач має право на одержання  необхідної,  доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію. Інформація повинна бути  надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію повинна містити:... 4) відомості про вміст шкідливих для  здоров'я  речовин,  та  застереження  щодо застосування окремої продукції; 5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів; Стосовно продукції,  яка за певних умов може бути небезпечною для  життя, здоров'я споживача , виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести  до  відома  споживача  інформацію  про  таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

Международный кодекс медицинской этики:

 • Врач должен быть честен  с  пациентами.

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини  (Конвенція про права людини та біомедицину):

 • Ст.5                 ...особі  заздалегідь  надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики.

Конвенція про права дитини:

 • Ст.24         2. Держави-учасниці... вживають заходів щодо... е) забезпечення інформацією всіх прошарків суспільства, зокрема  батьків і дітей, щодо здоров'я дітей, гігієни, санітарії середовища перебування дитини і запобігання нещасним  випадкам.