Законен ли отказ от приёма непривитых детей в детский сад или школу?

Нет, не законен.

Хотя один из законов Украины и запрещает непривитым детям посещать детские учреждения:

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб":

 • Ст.15               Дітям, які  не  отримали  профілактичних  щеплень  згідно   з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється,

однако ряд других законов (и в первую очередь Конституция, имеющая найвищу юридичну силу - ст.8) устанавливает безусловное право на образование для каждого ребёнка:

Конституція України:

 • Ст.53               Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004:

 • доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту ... означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;

Закон України „Про охорону дитинства":

 • Ст.19         Кожна дитина має право на освіту.

Закон України „Про загальну середню освіту":

 • Ст.2        ...забезпечення права громадян на  доступність  і  безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
 • Ст.6        ...громадянам України  незалежно  від ...переконань... або   інших   ознак  забезпечується  доступність  і  безоплатність здобуття  повної  загальної  середньої  освіти ...

Закон України „Про дошкільну освіту":

 • Ст.2        ... забезпечення права  дитини  на  доступність  і  безоплатність здобуття дошкільної освіти;
 • Ст.6        ... доступність для   кожного  громадянина  освітніх  послуг,  що надаються системою дошкільної освіти...

Закон України „Про  освіту":

 • Ст.3    Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних  навчальних  закладах  незалежно  від ... світоглядних переконань...стану здоров'я та інших обставин.
 • Ст.6    Основними принципами освіти в Україні є: доступність  для  кожного  громадянина  усіх  форм  і   типів освітніх послуг, що надаються державою;

Перший Протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини:

 • Ст.2       Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту.

Конвенція про права дитини:

 • Ст.28    1. Держави-учасниці визнають право  дитини  на  освіту,  і  з метою  поступового  досягнення  здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема: ...а) вводять безплатну й обов'язкову початкову освіту.

Загальна декларація прав людини:

 • Ст.26     1. Кожна людина має право  на  освіту. Початкова освіта повинна бути обов'язковою.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права:

 • Ст.13      1. Держави,  які беруть участь у цьому Пакті,  визнають право кожної людини на освіту.
 •     2.а) початкова освіта повинна бути обов'язкова
 •        b) середня   освіта повинна  бути  відкрита  і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття всіх необхідних  заходів.

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти:

 • Ст.1       1. ... выражение "дискриминация" охватывает всякое  различие,  исключение,  ограничение  или  предпочтение  по признаку ...   убеждений ...  которое  имеет  целью  или следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в области образования, и, в частности:
  •      а. Закрытие  для  какого-либо  лица  или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа.

Кроме того, ряд законов защищает граждан Украины от дискриминации, связанной с убеждениями или состоянием здоровья:

Конституція України:

 • Ст.24      Громадяни  мають  рівні  конституційні  права  і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками ...переконань... або іншими ознаками.

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я":

 • Ст.6                 Кожний громадянин України має право на охорону  здоров'я,  що передбачає: ... и)  правовий  захист   від    будь-яких    незаконних    форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод:

 • Ст.14(1)          Здійснення прав  і  свобод гарантується  без будь-якої дискримінації за ознакою ...переконань...  або   інших обставин.

Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод:

 • Ст.1        1. Здійснення    будь-якого   передбаченого   законом   права забезпечується без дискримінації за будь-якою  ознакою,  наприклад за ознакою ...переконань... або за іншою ознакою.
 •                2. Ніхто  не  може  бути  дискримінований  будь-яким  органом державної  влади  за будь-якою  ознакою,  наприклад  за тими,  які зазначено в пункті 1.

Конвенція про права дитини:

 • Ст.2      1. Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини.
 •              2. Держави-учасниці  вживають  всіх  необхідних  заходів  для забезпечення  захисту  дитини  від  усіх  форм  дискримінації  ... на підставі ... висловлюваних поглядів чи переконань дитини,  батьків дитини,  законних опікунів чи інших членів сім'ї.

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину):

 • Ст.1                 Сторони цієї Конвенції захищають гідність і  тотожність  всіх людей  та  гарантують кожній особі - без дискримінації - повагу до її  недоторканості  та  інших  прав   і   основних   свобод   щодо застосування біології та медицини.

Загальна декларація прав людини:

 • Ст.19      Кожна людина  має  право на свободу переконань і на вільне їх виявлення;  це право включає свободу  безперешкодно  дотримуватися своїх  переконань

Європейська соціальна хартія

 • Ч.1          11. Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров'я.

Комментарии

Обьязательность проведения вакцинации

Извините, у меня такой вопрос: для того, чтобы признать недействительной ст.10 ЗУ "О системе здравоохранения:

 

Громадяни України зобов'язані:                                                                                                                             б) у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;

И норму ЗУ "О защите населения от инфекционных заболеваний"                                       Ст.12 :Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень. Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється Кабінетом Міністрів України. У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями. Рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, охорони державного кордону, Служби безпеки України. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.

 

 Ст.15: Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому їх до дитячих закладів установлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я. Працівники дитячих закладів підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам з метою виявлення хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв у порядку, встановленому законодавством.

 - нужно обратится в Конституционный Суд з конституционным обращением, чтобы он признал даные нормы неконституционными.  Но для того, чтобы обращение было рассмотрено, нужно доказательство непоследовательной практики судов или админ органов. Я готов написать конституционное обращение, но для этого нужны конкретные реальные примеры ее использования. Не могли ли Вы помочь?

 

О поступлении в сад

У меня возник вопрос о поступлении в сад. Есть ли в законодательстве такое, что ребенка записывают в детский сад только при предоставлении прописки. Т.е. ребенок должен быть прописан по адресу относившегося к государственному детскому саду, прописка должна быть, только в районе города, а не за его пределами. И еще, ребенка принимают в сад только с 1-го сентября по достижению двухлетнего возраста. Спасибо!

Поступление в ВУЗ непривитого ребенка.

 Что делать, если в приемной комиссии ВУЗА отказываются принимать непривитого ребенка?

Законно ли это?